Selecteer een pagina

Gebruiksvoorwaarden My Daily Coach

 1. Coffie h.o.d.n. My Daily Coach (hierna: My Daily Coach) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66945356 en is gevestigd te Amsterdam.

 

Artikel 1 – Algemeen

My Daily Coach is de aanbieder van de website waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de website gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt My Daily Coach Gebruiker deze platform verder niet te gebruiken. My Daily Coach raadt iedereen aan die gebruik maakt van de website de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de website te gebruiken, stemt Gebruiker in dat My Daily Coach door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de applicatie gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

 

Artikel 2 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

My Daily Coach gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van My Daily Coach. My Daily Coach zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van My Daily Coach.

 

Artikel 3 – Gebruik van de website

 1. My Daily Coach spant zich in de website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de website nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt en deze is goedgekeurd door My Daily Coach.

 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker My Daily Coach onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

 3. My Daily Coach kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

 

Artikel 4 – Verplichtingen bij het gebruik van de website

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de website. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de website:

 1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;

 2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;

 3. het kopiëren van (onderdelen van) de website van My Daily Coach;

 4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van My Daily Coach.

 1. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is My Daily Coach gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. My Daily Coach komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen en/of het gebruik van de website te beëindigen.

 2. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

 4. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de applicatie.

 5. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.

 6. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.

 7. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met My Daily Coach. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

 

 

Artikel 5 – Toegang

 1. My Daily Coach biedt enkel en alleen het gebruik van de website aan. My Daily Coach heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten of producten van eventuele adverteerders op de website/de website.

 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan My Daily Coach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de website tijdig worden verstrekt aan My Daily Coach.

 4. My Daily Coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat My Daily Coach is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor My Daily Coach bekend was.

 

Artikel 6 – Beschikbaarheid platform

My Daily Coach staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. My Daily Coach streeft ernaar om zich in te spannen om de My Daily Coach applicatie en de toegang tot de website, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat My Daily Coach niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de website. My Daily Coach is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de website en het gebruik van de website op te schorten. My Daily Coach is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de website te kunnen waarborgen.

 

Artikel 7 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van My Daily Coach of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is My Daily Coach gerechtigd om dat deel van de website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. My Daily Coach zal eventuele inbreuk makende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is My Daily Coach aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

 

Artikel 8 – Storingen

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de website niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van My Daily Coach of via .

 

Artikel 9 – Betaling

Het recht om gebruik te maken van de website is doorgaans niet onderworpen aan een betalingsverplichting, tenzij Gebruiker een Dienst afneemt waarvoor een betalingsverplichting geldt. Daarvan is onder meer sprake indien Gebruiker een membership afsluit bij My Daily Coach. In het geval van een membership geldt er een periodieke (maandelijkse) betalingsverplichting. My Daily Coach is gerechtigd om dergelijke betalingen periodiek te incasseren (Gebruiker dient daartoe desgewenst een SEPA-machtiging te verschaffen).

 

 

Artikel 10 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart My Daily Coach vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens My Daily Coach.

 2. My Daily Coach is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

 3. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van My Daily Coach jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid uitgesloten voor zover een wettelijke regeling zich hiertegen niet verzet. Indien en voor zover de uitsluiting niet blijft bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, doch tot een maximum van 250,- per gebeurtenis per jaar. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

 4. In geen geval is My Daily Coach is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.

 5. My Daily Coach staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens My Daily Coach verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 6. My Daily Coach is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is My Daily Coach aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.

 7. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van My Daily Coach vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij My Daily Coach. Elke vordering tot schadevergoeding jegens My Daily Coach dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

 

Artikel 11 – Overmacht

 1. My Daily Coach is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van My Daily Coach en (xi) overige situaties die naar het oordeel van My Daily Coach buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. My Daily Coach heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat My Daily Coach zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van My Daily Coach, alsmede op de goede naam van My Daily Coach. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de website, waaronder de grafische ontwerpen, (online en/of digitaal) trainings- en/of cursusmateriaal, blogs, vlogs, film- en geluidsbestanden, ideeën en dergelijke, alsmede alle aanverwante zaken met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij My Daily Coach en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de website persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.

 3. De software van de website blijft te allen tijde het eigendom van My Daily Coach. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de website dient. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van My Daily Coach of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de website onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

 

Artikel 13 – Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de website van My Daily Coach worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via met als onderwerp “Klacht”.

 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil My Daily Coach de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

 3. My Daily Coach zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

Artikel 14 – Wijzigingen

My Daily Coach heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de website inzien.

 

Artikel 15 – Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen My Daily Coach en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.

 3. Alle geschillen tussen My Daily Coach en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Amsterdam, 5 mei 2021.