Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden My Daily Coach

 1. Coffie h.o.d.n. My Daily Coach (hierna: My Daily Coach) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66945356 en is gevestigd te Amsterdam.

 

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door My Daily Coach.

 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. Doorgaans richt de dienstverlening van My Daily Coach zich echter op Cliënt c.q. Opdrachtgever zijnde een Consument en niet op Cliënt c.q. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf.

 4. Cliënt: de Opdrachtgever die daadwerkelijk gebruikt maakt van de Diensten van My Daily Coach.

 5. My Daily Coach: De dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

 6. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 7. Diensten: De Diensten die My Daily Coach aanbiedt, zijn coaching, training, memberships, consulten, energetische behandelingen, tarotleggingen en aanverwante diensten.

 8. Opdrachtgever: (het Bedrijf dat of) de Consument die My Daily Coach heeft aangesteld, projecten aan My Daily Coach heeft verleend voor Diensten die door My Daily Coach worden uitgevoerd, of waaraan My Daily Coach een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en My Daily Coach, alsmede voorstellen van My Daily Coach voor Diensten die door My Daily Coach aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door My Daily Coach waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van My Daily Coach, elke Overeenkomst tussen My Daily Coach en Opdrachtgever en op elke dienst die door My Daily Coach wordt aangeboden.

 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal My Daily Coach aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met My Daily Coach is overeengekomen. 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 4. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 9. In het geval My Daily Coach niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

 

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door My Daily Coach gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

 2. My Daily Coach is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft My Daily Coach het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor My Daily Coach gegronde reden te weigeren.

 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 5. Oplevertijden in het aanbod van My Daily Coach zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van My Daily Coach heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan My Daily Coach te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, of de gekozen dienst op basis van vooruitbetaling heeft betaald.

 2. My Daily Coach is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

 4. Elke Overeenkomst die met My Daily Coach wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan My Daily Coach wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met My Daily Coach is verbonden.

 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

 6. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij sprake is van één der wettelijke uitsluitingsgronden.

Uitsluiting herroepingsrecht digitale inhoud
De Diensten van My Daily Coach vinden tevens online plaats. Ten aanzien hiervan is het voor Opdrachtgever mogelijk een online membership af te sluiten. In het kader van online Diensten (waaronder tevens de online membership valt) geldt een uitsluiting van het herroepingsrecht.

Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager (zoals een dvd, cd of cd-rom) is geleverd, geldt namelijk een bedenktijd van 14 dagen, tenzij het product of de dienst al binnen de bedenktijd geleverd wordt. Het herroepingsrecht is uitgezonderd als Opdrachtgever verklaard heeft om akkoord te gaan met de levering van de digitale inhoud tijdens de bedenktermijn.

Opdrachtgever dient akkoord te gaan met de levering van de digitale inhoud tijdens de bedenktijd teneinde gebruik te kunnen maken van de Diensten van My Daily Coach en zal de digitale inhoud dat ook binnen de bedenktijd ontvangen. Middels dit akkoordvinden ziet Opdrachtgever derhalve af van het herroepingsrecht.

 1. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

 

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die My Daily Coach van Opdrachtgever verkrijgt. In geval van een abonnement c.q. online membership is de minimale duur van een overeenkomst 6 maanden tenzij anders overeengekomen. Na afloop van de eerste periode is de overeenkomst maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

 2. Zowel Opdrachtgever als My Daily Coach kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover My Daily Coach ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van My Daily Coach tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van My Daily Coach is hierbij leidend tenzij anders overeengekomen.

 6. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf kan een reeds geplande afspraak tot één week van te voren kosteloos annuleren. Voor Opdrachtgever zijnde een Consument geldt dat hij een reeds geplande afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos kan annuleren. Indien een reeds geplande afspraak binnen de gestelde termijnen door Opdrachtgever wordt geannuleerd of in geval van verzuim zonder opgaaf van redenen, is My Daily Coach gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd in rekening te brengen op basis van het vastgestelde (uur)tarief.

 7. Zowel Opdrachtgever als My Daily Coach kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is My Daily Coach nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

 

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. My Daily Coach zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. My Daily Coach staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

 2. De Overeenkomst op basis waarvan My Daily Coach de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

 3. Voordat My Daily Coach aanvangt met de Dienstverlening vindt een intakegesprek plaats, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever dient My Daily Coach tijdens het intakegesprek alle omstandigheden te melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 4. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door My Daily Coach aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. My Daily Coach heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

 5. Bij de uitvoering van de Diensten is My Daily Coach niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor My Daily Coach, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

 6. My Daily Coach is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

 7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt My Daily Coach Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

 8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is My Daily Coach aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door My Daily Coach of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft My Daily Coach recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

 

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door My Daily Coach verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat My Daily Coach niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 2. My Daily Coach is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is My Daily Coach verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door My Daily Coach voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

 3. My Daily Coach kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is My Daily Coach gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan My Daily Coach.

 4. Opdrachtgever is verplicht om My Daily Coach te informeren over de aanwezigheid van eventuele medische/lichamelijke klachten of aandoeningen voor aanvang van de Dienstverlening. Indien Opdrachtgever medische klachten of andere lichamelijke aandoeningen niet tijdig aan My Daily Coach meldt, bestaat de kans op verergering van de bestaande klachten. Het niet melden van dergelijke klachten en/of aandoeningen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 5. Indien na gebruikmaking van de Dienst van My Daily Coach bij Opdrachtgever enige lichamelijke klachten ontstaan of verergeren, dient Opdrachtgever te allen tijde een arts of medisch specialist te raadplegen. My Daily Coach is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk inzake het ontstaan van enige lichamelijke klachten of het verergeren daarvan.

 

 

 

Artikel 8 – Adviezen

 1. My Daily Coach kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal My Daily Coach de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

 2. De door My Daily Coach verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch en bindend advies.

 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van My Daily Coach verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien My Daily Coach wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door My Daily Coach gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van My Daily Coach kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever, de inzet van Opdrachtgever (en/of diens medewerkers). Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

 5. Opdrachtgever zal My Daily Coach mondeling voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

 

 

Artikel 9 – Coaching

1.Indien hiertoe opdracht is gegeven kan My Daily Coach coaching verzorgen voor Opdrachtgever en/of andere deelnemers.

 1. My Daily Coach levert geen coaching aan minderjarigen c.q. natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

 2. De coaching sessie vindt doorgaans online plaats (dat kan zijn: middels gebruikmaking van een digitaal platform (bijvoorbeeld: Zoom), via het verstrekken van digitaal cursusmateriaal, etc.). Daarnaast kan zich een situatie voordoen dat sessies op een fysieke locatie. Indien mogelijk kan een online coaching sessie opgenomen worden, echter kan Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen.

 3. De inhoud van de door My Daily Coach aangeboden coaching sessie en de gedurende de coaching sessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal My Daily Coach de op haar inspanningsverplichting in acht nemen. Doorgaans biedt My Daily Coach ten aanzien van de sessies standaardpakketten aan, doch, in uitzonderlijke gevallen, kan een coaching sessie – voor zover mogelijk – afgestemd worden op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

 4. Opdrachtgever zal My Daily Coach mondeling voorafgaand aan de aanvang van de coaching sessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 5. Indien de Cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip van de coaching sessie aanwezig te zijn, dient zij My Daily Coach hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 6. Afmelding of wijziging van de coaching sessie is kosteloos mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak voor Opdrachtgever zijnde een Consument. Voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geldt een termijn van één week. Indien binnen de gestelde termijn wordt afgezegd, bedragen de kosten eenmaal het uurtarief. Bij ziekte is overleg mogelijk. Indien er sprake is van een traject afname, komt er bij niet tijdige afzegging een sessie te vervallen.

 7. Tijdige afmelding of wijziging is mogelijk via e-mail, WhatsApp of telefonisch via [nummer] of door in te spreken op de voicemail van My Daily Coach.

 

 

 

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. My Daily Coach is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van My Daily Coach, My Daily Coach een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

 

 

Artikel 11- Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen op de website van My Daily Coach zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw).

 2. My Daily Coach voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten zullen vooraf worden begroot c.q. berekend. My Daily Coach behoudt echter het recht teneinde de kosten van de Diensten achteraf te berekenen aan de hand van de door My Daily Coach opgestelde urenregistratie (nacalculatie), indien de situatie daartoe aanleiding geeft (bijvoorbeeld inzake meer/minder werkzaamheden).

 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door My Daily Coach ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 5. Partijen komen overeen dat Opdrachtgever via de website van My Daily Coach en/of via een betaallink betaalt. Partijen kunnen daarnaast met wederzijds goedvinden afwijkende betaalmethoden overeenkomen.

6.My Daily Coach kan een factuur voor Opdrachtgever voor de geleverde Dienst zoals overeengekomen is tussen Opdrachtgever en My Daily Coach verstrekken. In beginsel zal hiervan uitsluitend sprake zijn indien het gaat om een Opdrachtgever zijnde een Bedrijf of indien de Dienst is aangeschaft middels de website van My Daily Coach.

 1. Opdrachtgever dient direct bij aanschaf van de Diensten betaling te verrichten. Indien de betaling niet binnen 24 uur, gerekend vanaf het moment van aanschaf, volledig is verricht, vervalt de afspraak. Opdrachtgever dient alle kosten derhalve ineens, zonder verrekening of opschorting te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van My Daily Coach.

 2. Inzake (online) memberships geldt dat de betalingen maandelijks moeten worden verricht c.q. maandelijks afschrijfbaar van de betaalrekening van Opdrachtgever moet zijn.

 3. Voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geldt een betalingstermijn van 14 kalenderdagen. Tevens geldt ten aanzien van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf dat de betaling in ieder geval moet zijn voldaan alvorens de Dienst door My Daily Coach zal worden verricht.

 4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 5. My Daily Coach is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 6. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

 

 

Artikel 12 – Incassobeleid

 1. Doorgaans geldt er een directe betalingsevrplichting zijdens Opdrachtgever (e.e.a. in overeenstemming met artikel 11.7). Doch in de van artikel 11.7 afwijkende gevallen (zoals bijvoorbeeld is omschreven als in artikel 11.8 en 11.9, etc.), geldt er een incassobeleid.

 2. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 (kalender)dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

 3. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal My Daily Coach zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Indien My Daily Coach meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

 

 

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

 1. My Daily Coach gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal My Daily Coach de betrokkene hierover informeren.

 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van My Daily Coach verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever My Daily Coach tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 3. Indien My Daily Coach op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

 

 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. My Daily Coach heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor My Daily Coach gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

 2. My Daily Coach is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

 3. My Daily Coach is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om My Daily Coach te vergoeden voor elk financieel verlies dat My Daily Coach lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

 

 

Artikel 15 – Overmacht

 1. My Daily Coach is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

 2. Onder overmacht aan de zijde van My Daily Coach wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van My Daily Coach, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan My Daily Coach zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte (van werknemers) van My Daily Coach of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van My Daily Coach buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. My Daily Coach is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

 

 

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van My Daily Coach alleen geacht te bestaan indien My Daily Coach dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van My Daily Coach, is My Daily Coach uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever My Daily Coach binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en My Daily Coach deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat My Daily Coach in staat is om adequaat te reageren.

 3. Indien het verrichten van Diensten door My Daily Coach leidt tot aansprakelijkheid van My Daily Coach, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade, indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden Diensten door My Daily Coach, tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens My Daily Coach. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

 4. De aansprakelijkheid wordt voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per jaar wordt uitgekeerd per aanspraak.

 5. My Daily Coach sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. My Daily Coach is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

 6. Opdrachtgever maakt uit vrije wil gebruik van de Dienstverlening van My Daily Coach. Alle Diensten geschieden op eigen risico van Opdrachtgever. My Daily Coach is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel ontstaan na afloop van een behandeling. My Daily Coach is nimmer aansprakelijk indien de met Opdrachtgever afgesproken doelstellingen niet worden behaald.

Indien Opdrachtgever eventuele relevante informatie omtrent medische aandoeningen of fysieke klachten verzwijgt en Opdrachtgever hierdoor fysiek letsel of anderszins schade oploopt, levert dit nimmer een grond voor aansprakelijkheid van My Daily Coach.

 1. Opdrachtgever vrijwaart My Daily Coach voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door My Daily Coach geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van My Daily Coach.

 2. Enige door My Daily Coach opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van My Daily Coach.

 3. De inhoud van het opgeleverde advies van My Daily Coach is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van My Daily Coach opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van My Daily Coach. My Daily Coach is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

 4. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is My Daily Coach nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in My Daily Coach haar eigen advies.

 5. My Daily Coach staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens My Daily Coach verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 6. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van My Daily Coach vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij My Daily Coach binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van My Daily Coach.

 

 

 

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. My Daily Coach en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan My Daily Coach bekend gemaakt is en/of op andere wijze door My Daily Coach is verkregen.

 2. Indien My Daily Coach op grond van een zorgplicht, wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en My Daily Coach zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht en/of beroepsgeheim, is My Daily Coach niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

 3. De geheimhoudingsverplichting leggen My Daily Coach en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

 

 

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van My Daily Coach waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle (online/digitaal) lesmateriaal, programma’s, cursus, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij My Daily Coach en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van My Daily Coach worden overgedragen aan Opdrachtgever, is My Daily Coach gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van My Daily Coach rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van My Daily Coach. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door My Daily Coach opgeleverde zaken, dient My Daily Coach expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van My Daily Coach rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

 

 

 

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan My Daily Coach verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan My Daily Coach zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

 2. Opdrachtgever vrijwaart My Daily Coach van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

 3. Opdrachtgever vrijwaart My Daily Coach voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 4. Opdrachtgever vrijwaart My Daily Coach voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan My Daily Coach verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

 

 

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van My Daily Coach of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via met als onderwerp “Klacht”.

 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil My Daily Coach de klacht in behandeling kunnen nemen.

 3. My Daily Coach zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 21 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 5. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de My Daily Coach bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

 

 

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen My Daily Coach en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. My Daily Coach heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen My Daily Coach en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Amsterdam, 20 mei 2021.